Caesarstone -20%
Vaata!
Müügitingimused

Müügitingimused

Granitop OÜ üldised lepingu- ja müügitingimused

ÜLDSÄTTED
– Hinnapakkumine: hinnapakkumine kehtib 15 päeva alates selle esitamise kuupäevast (v.a kuupäevalised allahindlused või “ladu tühjaks” kampaaniad).

– Hind: sõltuvalt lepingupartnerist võivad hinnad olla esitatud koos käibemaksuga või ilma käibemaksuta. Võtke meiega ühendust, kui see asjaolu jääb hinnapakkumises selgusetuks.

– Tooteteave: tooteteabega esitatud juhiseid kauba ja selle käsitsemise kohta tuleb hoolikalt järgida. Lisaks on ostja kohustatud täitma ka teisi müüja poolt esitatavaid nõudeid. Üleantud või ettenäidatud näidised või fotod kivimaterjalidest iseloomustavad üksnes materjali ligikaudset struktuuri, värvust ja pinnatöötlust. Tegelikud tooted võivad näidistest erineda. Seepärast ei ole võimalik eeldada, et tarnitud kivi vastab igas suhtes esitatud näidisele või fotole.

– Tarnetingimused, tarneaeg ja muud asjaolud: tarneaeg on esitatud hinnapakkumises ning tegemist on ajavahemikuga, mille järgimine on meie prioriteet. Tarneaega võivad mõjutada meie tarnijad ja alltöövõtjad. Kui tarne või selle osad hilinevad kuni kuus nädalat, siis ei ole meil kahjuks võimalik hilinemisega kaasnevat kahju hüvitada. Hilinemise all mõistetakse seda, et müüja ei suuda tellimust täita. Kui ostjal ei ole võimalik tarnet vastu võtta, siis ei käsitleta seda hilinemisena ja sel juhul on ostja kohustatud tasuma lõpparve. Kui tarne hilinemine mõjutab teiste töövõtjate kavandatud tööaegu, ei ole müüja kohustatud hüvitama sellega kaasnevat kahju. Kui tarne hilineb kauem kui kuus nädalat, on ostjal õigus hüvitisele ainult juhul, kui selle kohta on sõlmitud kirjalik erikokkulepe. Kaup müüakse vabalt müüja laost pakendamata kujul. Erikokkuleppe järgi kohustub müüja ostja nimel korraldama kauba transpordi ja kindlustuse.

Tellimuse kinnitamisel ja/või ettemaksu laekumisega kinnitab klient, et tellimuse spetsifikatsioon, kirjeldus ja joonised on arusaadavad ja vastavad soovitule.

Tarneaega hakatakse arvestama ettemaksu laekumisest. Lepinguliste edasimüüjate tellimuste tähtaega hakatakse lugema alates tellimuse kinnitamisest.

Kõikidele mõõdetud projektidele, mis on jäänud 2 nädala jooksul kinnitamata, väljastatakse arve mõõdistusteenuse eest.

Granitop väljastab kõik oma tooted registreeritud kaubamärgi ja logoga. Märk on mõõtudega 14×60 mm või 18×60 mm ja paigaldatud toote esiservale võimalikult nurga poole. Iga klient omab õigust ise see logo eemaldada. Logo on kinnitatud elastse liimiga kahjustamata seejuures kivi pinda.

Tarnitud tooted loetakse vastuvõetuks kui klient on vastuvõtuakti allkirjastanud, hilisemaid pretensioone ei võeta arvesse.
Ettemaksu tasumisega loetakse, et klient on aktsepteerinud Granitopi müügitingimused.

Tellimuse/toodete ladustamine ettevõtte Granitop laos on tasuline ladustamise 31. päevast alates. Ladustamisperioodi alguseks loetakse tellimuse kinnitusel olevat kuupäeva. Ladustamistasu on 3% tellimuse hinnast iga ületatud ööpäeva eest.

Arvete mitte õigeaegse maksmise ja meeldetuletuskirja või saldoteatise saatmisega müüja poolt kaasneb meeldetuletustasu. Meeldetuletuse eiramisel edastatakse arve inkassosse ja lisatakse viivised ja meeldetuletustasu.

– Vastutus vigade eest ja garantii: Kui ilmneb, et tarnitud kaubad on defektsed ja selle eest vastutab müüja, siis on müüja kohustatud mõistliku aja jooksul tarnitud kauba tasuta välja vahetama, remontima või ümber töötlema, kuid Granitop ei ole kohustatud defekti tõttu maksma mis tahes vormis hüvitist ega kahjutasu. Juhul kui müüja on kohustatud kõrvaldama vea, mille kohta on ostja esitanud kirjaliku reklamatsiooni, milles on kirjeldatud tarnitud kauba puudus, selle avastamise aeg ja soovitud lahendus, on ostjal siiski õigus pärast müüja teavitamist kõrvaldama vea müüja kulul või nõuda ostusummast mahaarvestust, kui müüja pole reklamatsioonile kirjalikult vastanud 10 päeva jooksul selle esitamise kuupäevast. Reklamatsioonid tarnitud koguse kohta tuleb esitada kaheksa päeva jooksul pärast kauba vastuvõtmist. Reklamatsioonid kauba kvaliteedi, tolerantside jms kohta tuleb esitada kohe pärast vea avastamist. Kui sellist reklamatsiooni ei esitata sellest hoolimata, et ostja on avastanud vea või on unustanud vigade olemasolu kontrollida, kaotab ostja õiguse nõuda vea eest hüvitist. Müüja vastutus piirdub kohustusega kõrvaldada vead, millest teavitatakse kahe aasta jooksul pärast kauba vastuvõtmist.
Kui Granitop on saanud ülesande demonteerida vanad tööpinnad, aknalauad või muud tööpindade paigaldust takistavad konstruktsioonid, siis selle käigus tekkivate kahjustuste osas on Granitopi vastutus piiratud.

Palume kõik kaebustega seotud küsimused saata koos pildimaterjaliga aadressile

– Vääramatu jõud: juhul kui tarnimist takistavad või raskendavad allpool vääramatuks jõuks peetavad asjaolud või tarne seepärast hilineb, vabaneb müüja kogu vastutusest ning tal on oma äranägemise järgi õigus leping kas täielikult või osaliselt tühistada või lükata tarnimine lepingus määratud tarnetähtajaga võrreldes edasi ajavahemiku võrra, mis sõltub asjaomastest tingimustest. Kohustustest vabastamise põhjused hõlmavad muu hulgas järgmist: raskused tööjõu leidmisel, tulekahju, veepuudus, elektrikatkestus, seadmete rikked või muud häired raudteel, sadamates või muudes liiklussõlmedes, laevade või muude transpordivahendite hilinemine, kassatsioonid tootmise ajal, mida arusaadavalt ei olnud võimalik ette näha; osade, pooltoodete, toormaterjali, energia jms saamata jäänud, väär või hilinenud tarne müüja tarnijalt või tarnija alltarnijalt või muud mis tahes liiki tingimused, mis ei sõltu müüjast ja mis mõjutavad müüja võimet täita oma tarnimiskohustusi. Kui müüja ei teavita ostjat viivitamata selliste tingimuste tekkimisest, ei ole ta õigust vabaneda oma kohustuste täitmisest. Kui ostjal ei ole võimalik nõustuda sel viisil väljapakutud tarneaegadega, on ostjal õigus leping kohe tühistada, välja arvatud juhul, kui kauba tootmine on edasi lükkunud nii pikaks ajaks, et müüjal ei ole kaupa võimalik kasutada mõne muu lähiajal või tulevikus täidetava tellimuse eesmärgil.

– Maksetingimused: Ettemaks 50-100% (vastavalt arvel kajastatud tingimustele) tellimuse summast, kui klient kinnitab tellimuse. Arve summa tuleb üle kanda meie pangakontole või teostada makse maksekaardiga. Lõpparve tuleb maksta enne tellitud kauba vastuvõtmist või vahetult enne paigalduse alustamist. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, peavad meie lepingulised kliendid pärast arve saamist selle tasuma hiljemalt arvel kuvatud maksetähtajaks. Makse hilinemise korral nõutakse sisse viivistrahv 12% päevas. Reklamatsiooni ilmnemine ei muuda arvel olevat maksetähtaega. Tarnitud kaup jääb müüja omandisse kuni müüja on saanud kätte kogu makse. Kui kaup tarnitakse kolmandale isikule (köögiseadmete müüja / ehitusettevõte jms), on Granitop toodete omanik seni, kuni tellija on tasunud ostuhinna täies ulatuses. Kui tellija läheb pankrotti või keeldub kauba eest maksmast (ka vaide esitamise korral), on Granitopil õigus nõuda tarnitud kaup vastuvõtjalt tagasi.

– Taganemisõigus: Taganemisõigus ei kehti toodetele, mis on valmistatud eritellimusena ostja mõõtude ja/või soovide järgi. Eritellimusena valminud toodeteks loetakse kõik tooted, mida müüja on pidanud ükskõik millisel viisil töötlema, et kohandada toormaterjal ostja soovidele vastavaks. Kui ostja ja müüja vahel sõlmitakse kirjalik kokkulepe tellitud toodete tagastamiseks, tasub tagastamisega seotud kulud ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

– Vaidemenetlus: käesoleva lepinguga seotud vaided lahendatakse vahekohtus vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele vahekohtunike kohta. Müüjal on siiski õigus saabunud tähtajaga nõude kättesaamiseks esitada hagi esimese astme kohtule.

– Mõõdud/šabloonid:
• Kui tellija esitab kauba valmistamiseks oma šablooni, siis peab see olema sellise kvaliteediga, et seda oleks võimalik tootmises kasutada ilma, et oleks vaja valmistada uus šabloon. Šabloon peab olema jäigast materjalist nagu näiteks vineer, puitkiudplaat, masoniit jms. Papist, vahtplastist, kartongist või muust sarnasest materjalist mudeleid aktsepteeritakse ainult juhul, kui klient vastutab võimalike vigade korral, mis võivad tekkida šablooni järgi tootmisel.
• Šabloonilt peab olema näha, millised servad jäävad näha ja millised plaadid paiknevad vastakuti.
• Kui kivimaterjali tehakse süvend, peavad olema antud süvendi paigutus ja mõõtmed.
• Peavad olema toodud aukude läbimõõdud ning võimalike segistite, nõudepesuvahendi pumpade ja sarnaste detailide andmed.
• Juhtudel, kui tellija esitas šablooni ja Granitop peab paigaldama selle järgi valmistatud tooted, siis eeldatakse, et võetakse arvesse vajalikke reguleerimismõõtmeid.
• Granitopi poolt läbiviidava mõõdistamise/modelleerimise korral peab kohal viibima tellija või tema esindaja, et võtta vastu otsused võimalike konfiguratsiooni/detailide kohta.
• Mõõdistatavad pinnad peavad olema puhtad tööriistadest, ajutistest konstruktsioonidest/tööpindadest ja muust materjalist.

Kui esitatud eeldused ei ole täidetud, siis jätab Granitop endale õiguse töö katkestada. Sellest tingitud lisakulude eest nõutakse tellijalt sisse hüvitis. Taaskülastus maksab minimaalselt 50 eurot ja maksimaalselt 250 eurot (ilma käibemaksuta). Mõõdistustasu on 100 eurot (lisandub käibemaks).

Kividetailide paigaldamine:
• Tööjõuvajaduse arvutamise lihtsustamiseks või kraanavajaduse hindamiseks tuleb ära tuua kõik põhitingimused (nt korruste arv, lifti/trepikoja suurus, raske maastik hoonesse kandmise lõigul ja muud mõjutegurid).
• Kividetaile toetavad konstruktsioonid peavad olema sellise kvaliteediga, et sellele saaks monteerida kiviplaate. Tasapinnalisus ja kõverus ei tohi ületada +/- 3 mm 5 meetri kohta.
• Tellija või tema poolt rakendatud töövõtja peab valamute, pliitide jms jaoks tööpindadesse tegema kvaliteetsed sisselõiked. Valamu paigaldamise kohas on tavaliselt vajalik lõigata esiservaliistu ja külgkarkassi mõne sentimeetri võrra väiksemaks või teatud juhul eemaldama esiservaliistu tervenisti, ilma, et müüja asendaks selle uuega.
• Keraamilisi seinaplaate ei tohi paigaldada nii, et see takistaks kividetailide paigaldamist.
• Kui kivist töötasapinnad kombineeritakse muust materjalist tööpindadega, tuleb need tööpinnad paigaldada siis, kui kividetailid on juba oma kohal.
• Tellija või tellija esindaja peab viibima ehitusplatsil, et kiita materjalid ja paigaldustööd heaks.
• Kividetailide paigaldamisel seinte ja/või mööblikonstruktsioonide vahele võivad mõnikord tekkida ka väiksemad laki-/värvikahjustused.
• Granitopi poolt kasutatavad kulumaterjalid kuuluvad paigaldustööde hinda.

– Alljärgnevad tegevused ei kuulu kividetailide paigaldustööde hinna sisse:
• Põrandapindade kaitsekatted. (Turvanõuete tõttu pole tööpindade paigaldajatel võimalik jalast võtta jalatseid, sest kantakse raskeid esemeid.)
• Elektri- ja torutööd.
• Lahtiste detailide, näiteks segistite, valamute jms kinnitamine, mis ei kuulu tellimusse.
• Vastakuti paigutatavate materjalide ja, näiteks, keraamiliste plaatide, pritsmekaitsete jne vaheline vuukimine.
• Põhjalik koristamine.

Kui esitatud eeldused ei ole täidetud, siis jätame endale õiguse töö katkestada. Sellest tingitud lisakulude eest nõutakse tellijalt sisse hüvitis. Taaskülastus maksab minimaalselt 95 eurot ja maksimaalselt 250 eurot (ilma käibemaksuta).

– Muud tähelepanekud:
Carrara marmor, muu marmor, liivakivi ja lubjakivi on õrnad ja neid võivad kahjustada hape, vein, värvaine, kõrge temperatuur jne. Kahjustatud pindasid võib olla keeruline parandada. Läikivaks poleeritud marmoriga ei ole midagi teha, kuid matil marmoril saab tavaliselt kahjustuse maha lihvida. Ka must graniit on teatud ainete suhtes osaliselt tundlik. Nii võib juhtuda, et erinevad ained jätavad neile plekilaadseid jälgi, mis mõnikord kaovad iseenesest, kuid mõnikord jäävad alles. Graniit talub soojust. Komposiitkivi talub kuumust kuni 110 kraadi, kuid muus osas on komposiitkivi vastupidav materjal.

– KKK – Looduskivist tööpindade varieeruvus
Arvestage, et kivi on selline materjal, mille on kujundanud loodus ja mida ei saa seetõttu rangelt võrrelda esitatud näidisega. Alati võib esineda suuremaid või väiksemaid variatsioone ja nende kohta ei ole võimalik esitada reklamatsioone.
Looduskivi puhul sagedamini esinevad iseärasused, mida tuleb aktsepteerida:
• Näiteks heleda Carrara marmori puhul on väga tavalised väikesed õhumullid. Need esinevad sageli väikeste heledate täppide või augukestena tööpinnal.
• Väikesed poleerimata täpid või augukesed, mis sageli esinevad poleeritud graniidis. Nende defektide esinemist mõjutavad graniidisort ja valgustingimused.
• Väikesed täkked, mis mõnikord võivad kivis avalduda pragudena.
• Selgelt väljapaistvad plekid peeneteralises graniidis, mis ei ole suuremad kaheeurosest mündist.
• Muud kõrvalekalded värvitoonis samas tarnepartiis eeldusel, et erinevad kivid on võetud samast saadetisest.
• Peale looduslike variatsioonide tuleb aktsepteerida ka spetsialistide tehtud kvaliteetseid parandusi.

– Valmistustolerantsid:
• Täisnurksus +/- 2%.
• Kõverus +/- 2 %.
• Paksus +/- 2 mm sama tarnepartii piires. Vastastikku asetatavad plaadid tuleb esiserval lihvida samale paksusele.
• Mõõtmete kõrvalekalded pikkuses +/- 5 mm ja laiuses +/- 2 mm.
• Väljalõigete mõõtmed +/- 3 mm. Väljalõigete/segistiavade asukoht +/- 3 mm nii pikkuses kui laiuses.
• Ülekate kandevkonstruktsioonist +/- 3mm
• Kui valamu paigaldatakse tööpinnaga samas tasapinnas (süvistatud paigaldusviis), on pindade kõrguste lubatud kõrvalekalle +/- 2 mm. Ei kivitahvlid, plaadid ega klaastahvlid ole kunagi täiesti sirged. Kõik valamute tarnijad tunnistavad, et võib juhtuda, et valamud ei ole 100% sirged. Ei ole võimalik leida 100% sirget valamut.
• Pliidiplaadi tööpinnaga ühes tasapinnas paigaldamisel (süvistatud paigaldusviis) on mõõtmete kõrvalekalle + 0-3 mm. Arvestage, et enamik tarnijaid soovitab kivist töötasapinna ja pliidiplaadi klaaskeraamilise plaadi vahele jätta vähemalt 3 mm laiuse pehmevuugi. Kui vuuk on väiksem, siis nad ei anna klaaskeraamilisele plaadile vastupidavusele garantiid.

Ülalnimetatud kõrvalekalded kehtivad, kui nii tööpindu kandvad konstruktsioonid kui ka ruumi seinad on sirged ja kandevkonstruktsioonid on õigesti paigaldatud. Kui ostja köök või muu koht, kuhu tuleb paigaldada kividetailid, on kõverad, siis on Granitopil piiratud võimalused valmistada täpselt sobivat kividetaili ja kividetailide ning seinte vahele võivad jääda vahed.

Kui seinad või kapid ei ole sirged, siis võib see mõjutada ülekatet kandevkonstruktsioonist ja väljalõigete keskjoonte vahekaugusi (pliidil ja valamul) tööpinnas kuni 10 mm ulatuses.

Käesolevad tingimused jõustuvad, kui tellija on kinnitanud oma tellimuse kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või tasunud talle esitatud arve alusel ettemaksu.